Certificació́ de professionalitat: Sí (Nivell 2)

Inici: 1 de Febrer

Horari: 15h a 21h

Durada: 540 h presencials (460h. de formació́ en el centre i 80h. de pràctiques en empresa)

Lloc d’impartició: Escola Tècnica Xaloc. Av. GranVia de l’Hospitalet 100. 08902 L’Hospitalet de Llobregat. 

OBJECTIU: Operar, mantenir i verificar el funcionament d’equips, processos unitaris i instal·lacions d’estacions de tractament i depuració de l’aigua.

 Contingut: 

MF0073: Funcionament i operació dels processos de depuració i tractament de l’aigua

-      UF1666: Depuració d’aigües residuals

-      UF1667: Tractament de l’aigua potable

-      UF1668: Anàlisi de l’aigua potable i residual

MF0074: Manteniment dels equips i instal·lacions d’una planta de tractament d’aigües i d’una planta depuradora

-      UF1669: Manteniment preventiu dels equips i processos de plantes de tractament d’aigua i plantes depuradores.

-      UF1670: Reparació d’equips mecànics i elèctrics de plantes de tractament d’aigua i plantes depuradores

-      UF1671: Manteniment de l’entorn de plantes de tractament d’aigua i plantes depuradores

MF0075: Seguretat i salut

SEAG_FCO: Formació Complementària (10h).

MP0357: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h).

 REQUISITS D’ACCÉS: Estar inscrits al Servei Públic d’Ocupació́ de Catalunya i tenir qualsevol de les següents titulacions: graduat en ESO, certificat de professionalitat de nivell 2, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir, complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives, tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys. En el cas dels alumnes que no puguin aportar la documentació acreditativa per a complir els requisits, l’entitat verificarà mitjançant les proves de competències clau, que tenen els coneixements formatius o professionals suficients que els permetin cursar la formació amb aprofitament.