L’Escola Tècnica XALOC imparteix el següent certificat de professionalitat. Aquesta formació està totalment subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i va adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades. El Certificat de Professionalitat acredita a la persona per al desenvolupament professional.

 

Certificació de professionalitat: Sí (Nivell 2)

Inici: Primer trimestre any 2024. Pre-inscripcions setembre 2023. 

Horari: tardes 

Durada: 620 h presencials (540h. de formació en el centre i 80h. de pràctiques en empresa)

Lloc d’impartició: Escola Tècnica Xaloc. Avda. Granvia de l’Hospitalet 100 . 08902 – Hospitalet de Llobregat

OBJECTIU: Realitzar els processos de mecanització per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i equips, amb criteri de qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient. 

 

Contingut: 

MF0089_2: Processos per arrencament de ferritja (100h).

- UF0876: Especificacions tècniques en processos de mecanitzat per arrencament de ferritja. 

- Càlculs de costos en processos de mecanitzat per arrencament de ferritja. 

MF0090_2: Preparació i programació de màquines i sistemes d’arrencada de ferritja (260h).

- UF0878: Preparació de màquines, equips i eines en operacions de mecanitzat per arrencament de ferritja. 

- UF0879: Elaboració de programes de CNC per a la fabricació de peces per arrencada de ferritja. 

- UF0880: Processos auxiliars de fabricació en el mecanitzat per arrencada de ferritja. 

- UF0877: Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrencada de ferritja. 

MF0091_2: Mecanitzat per arrencada de ferritja (50h).

- UF0881: Procés de mecanitzat per arrencada de ferritja.

- UF0882: Comprovació i optimització del programa CNC per el mecanitzat per arrencada de ferritja. 

- UF0883: Verificació del producte mecanitzat per arrencada de ferritja. 

FMEH_FCO: Formació Complementària (10h).

MP0182: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h).

 

REQUISITS D’ACCÉS: Estar inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i tenir qualsevol de les següents titulacions: graduat en ESO, certificat de professionalitat de nivell 2, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir, complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives, tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys. En el cas dels alumnes que no puguin aportar la documentació acreditativa per a complir els requisits, l’entitat verificarà mitjançant les proves de competències clau, que tenen els coneixements formatius o professionals suficients que els permetin cursar la formació amb aprofitament.