L’Escola Tècnica XALOC imparteix el següent certificat de professionalitat. Aquesta formació està totalment subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i va adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades. El Certificat de Professionalitat acredita a la persona per al desenvolupament professional.

 

Certificació de professionalitat: Sí (Nivell 2)

Inici: Primer trimestre any 2024. Pre-inscripcions setembre 2023.

Horari: tardes

Durada: 460 h presencials (380h. de formació en el centre i 80h. de pràctiques en empresa)

Lloc d’impartició: Escola Tècnica Xaloc. Avda. Granvia de l’Hospitalet 100 . 08902 – Hospitalet de Llobregat

OBJECTIU: Realitzar el muntatge, la posada en servei, l’operació i el manteniment de xarxes 

d’abastament i distribució d'aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, 

amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

 

Continguts:

MF0606_2: Replantejament de xarxes de distribució d'aigua i sanejament (50h)

MF0607_2: Muntatge de xarxes de distribució d'aigua i sanejament (150h)

- UF0132: Seguretat en el muntatge i manteniment de xarxes

- UF0133: Muntatge de xarxes de sanejament

- UF0134: Muntatge de xarxes de distribució d'aigua

MF0608_2: Posada en servei i operació de xarxes de distribució d'aigua (50h)

MF0609_2: Manteniment de xarxes de distribució d’aigües i sanejament (150h)

- UFUF0132: seguretat en el muntatge i manteniment de xarxes i distribució d’aigua.

- UF0136: Manteniment preventiu de xarxes de distribució d’aigua i sanejament.

- UF0137: Manteniment correctiu i reparació de xarxes d’aigua i sanejament.

ENAT0108_FCO Formació Complementària (10h)

MP0030: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

REQUISITS D’ACCÉS: Estar inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i tenir qualsevol de les següents titulacions: graduat en ESO, certificat de professionalitat de nivell 2, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir, complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives, tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys. En el cas dels alumnes que no puguin aportar la documentació acreditativa per a complir els requisits, l’entitat verificarà mitjançant les proves de competències clau, que tenen els coneixements formatius o professionals suficients que els permetin cursar la formació amb aprofitament.