L’Escola Tècnica XALOC imparteix el següent certificat de professionalitat. Aquesta formació està totalment subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i va adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades. El Certificat de Professionalitat acredita a la persona per al desenvolupament professional. 

 

Certificació de professionalitat: Sí (Nivell 2) 

Inici:  14 de Febrer

Horari: 15h a 21h 

Durada: 520 h presencials (480h. de formació en el centre i 40h de pràctiques en empresa)

Lloc d’impartició: Escola Tècnica Xaloc. Avda. Granvia de l’Hospitalet 100 . 08902 – Hospitalet de Llobregat

OBJECTIU: Muntar, reparar i ampliar equips i components que formen un sistema microinformàtic, verificar l’absència d’interferències entre ells i assegurar el seu funcionament, reaccionant davant avaries de maquinari i programari detectades i aplicant procediments correctius. 

 

Continguts:

MF0953_2 Muntatge d'equips microinformàtics (150h).

✓ UF0861 Muntatge i verificació de components  

✓ UF0862 Instal·lació i configuració de perifèrics microinformàtics 

MF0219_2 Instal·lació i configuració de sistemes operatius (140h).

✓ UF0852 Instal·lació i actualització de sistemes operatius  

✓ UF0853 Explotació de les funcionalitats del sistema microinformàtica 

MF0954_2 Reparació d’equipaments microinformàtics (180h).

✓ UF0863 Reparació i ampliació d’equips i components de maquinari microinformàtic 

✓ UF0864 resolució d’averies lògiques en equips microinformàtics  

✓ UF0865 Reparació d’impressores 

IFCT0309_FCO: Formació Complementària (10h).

MP0179: Mòdul de pràctiques no laborals (40h).

 

REQUISITS D’ACCÉS: Estar inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i tenir qualsevol de les següents titulacions: graduat en ESO, certificat de professionalitat de nivell 2, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir, complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives, tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.  En el cas dels alumnes que no puguin aportar la documentació acreditativa per a complir els requisits, l’entitat verificarà mitjançant les proves de competències clau, que tenen els coneixements formatius o professionals suficients que els permetin cursar la formació amb aprofitament.