Què aprendré i faré?

- Configurar instal·lacions i sistemes automàtics d'acord amb les especificacions i les prescripcions reglamentàries.

- Seleccionar els equips i els elements de cablejat i interconnexió necessaris en la instal·lació automàtica, d'acord amb les especificacions i les prescripcions reglamentàries.

- Elaborar els programes de control d' acord amb les especificacions i les característiques funcionals de la instal.lació.

- Configurar els equips desenvolupant programes de gestió i control de xarxes de comunicació mitjançant busos estàndard de sistemes d' automatització industrial.

- Elaborar plànols i esquemes d' instal.lacions i sistemes automàtics, d' acord amb les característiques dels equips, les característiques funcionals de la instal.lació i utilitzant eines informàtiques de disseny assistit.

- Definir el protocol de muntatge, les proves i les pautes per a la posada en marxa d' instal.lacions automàtiques a partir de les especificacions.

- Replantejar la instal·lació d'acord amb la documentació tècnica resolent els problemes de la seva competència i informant d'altres contingències per assegurar la viabilitat del muntatge.

- Supervisar i/o muntar els equips i elements associats a les instal·lacions elèctriques i electròniques, de control i infraestructures de comunicacions en sistemes automàtics.

- Supervisar i/o mantenir instal·lacions i equips, realitzant les operacions de comprovació, localització d'avaries, ajust i substitució dels seus elements, restituint el seu funcionament.

 

Pla de formació

Els mòduls professionals d' aquest cicle formatiu són els següents:

- Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.

- Sistemes seqüencials programables.

- Sistemes de mesura i regulació.

- Sistemes de potència.

- Documentació tècnica.

- Informàtica industrial.

- Sistemes programables avançats.

- Robòtica industrial

- Comunicacions industrials.

- Integració de sistemes d' automatització industrial.

- Projecte d' automatització i robòtica industrial.

- Formació i orientació laboral.

- Empresa i iniciativa emprenedora.

- Formació en centres de treball.

 

Sortides professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses, públiques i privades, relacionades amb els sistemes automàtics industrials, en les àrees de disseny, muntatge i manteniment de sistemes d' automatització industrial.

- Cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial.

- Verificador / verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics.

- Cap d'equip en taller electromecànic.

- Tècnica / tècnic en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial.

- Tècnica / tècnic de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial.

- Projectista de sistemes de control de sistemes d' automatització industrial.

- Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d' automatització industrial.

- Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d' automatització industrial.

- Programador-controlador / programadora-controladora de robots industrials.

- Tècnica / tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.

- Dissenyador / dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.