Què aprendré i faré?

- Configurar sistemes mecatrònics industrials, seleccionant els equips i elements que les componen.

- Planificar el muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics industrials: maquinària, equip industrial, línies automatitzades de producció, etc., definint els recursos, els temps necessaris i els sistemes de control.

- Supervisar i/o executar els processos de muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics industrials, controlant els temps i la qualitat dels resultats.

- Supervisar els paràmetres de funcionament de sistemes mecatrònics industrials, utilitzant instruments de mesura i control i aplicacions informàtiques de propòsit específic.

- Diagnosticar i localitzar avaries i disfuncions que es produeixin en sistemes mecatrònics industrials, aplicant tècniques operatives i procediments específics, per organitzar la seva reparació.

- Establir els nivells de recanvis mínims per al manteniment de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció.

- Posar a punt els equips després de la reparació o muntatge de la instal·lació, efectuant les proves de seguretat i funcionament, les modificacions i ajustos necessaris, a partir de la documentació tècnica, assegurant la fiabilitat i l'eficiència energètica del sistema.

- Programar els sistemes automàtics, comprovant els paràmetres de funcionament i la seguretat de la instal·lació, seguint els procediments establerts en cada cas.

- Supervisar o executar la posada en marxa de les instal·lacions, ajustant els paràmetres i realitzant les proves i verificacions, tant funcionals com reglamentàries, necessàries.

- Elaborar la documentació tècnica i administrativa per complir amb la reglamentació vigent, amb els processos de muntatge i amb el pla de manteniment de les instal·lacions.

 

Pla de formació

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

- Sistemes mecànics.

- Sistemes hidràulics i pneumàtics.

- Sistemes elèctrics i electrònics.

- Elements de màquines.

- Processos de fabricació.

- Representació gràfica de sistemes mecatrònics.

- Configuració de sistemes mecatrònics.

- Processos i gestió de manteniment i qualitat.

- Integració de sistemes.

- Simulació de sistemes mecatrònics.

- Projecte de mecatrònica industrial

- Anglès Professional

- Digitalització aplicada al sectors productius.  

- Sostenibilitat aplicada al sistema productiu. 

- Itinerari personal per a l'ocupabilitat.

- Estada a l' empresa. 

Sortides professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat professional en empreses, majoritàriament privades, dedicades al desenvolupament de projectes, a la gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics o instal·lacions de maquinària, equip industrial i línies automatitzades bé per compte propi o aliè.

- Tècnica / tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.

- Cap d'equip de muntadors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.

- Cap d'equip de mantenidors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.