OBJECTIU

Formar el personal electromecànic perquè pugui ralitzar instal·lacions i treballs de manteniment elèctric de nivell avançat, realitzant exercicis pràctics de disseny, instal·lació, protecció i muntatge de circuits de comandament i potència elèctrics.

DURADA

30 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: dilluns de 15: 00 a 20: 00

b. Data d' inici: 8-4-24

c. Data de tancament: 6-5-24

d. Dies de classe:

 Abril: 8,15,22,29

 Maig: 6

2. Segona tanda

a. Dies: dilluns de 15: 00 a 20: 00

b. Data d' inici: 14-10-24

c. Data de tancament: 11-11-24

d. Dies de classe:

 Octubre: 14,21,28

 Novembre: 4,11

CONTINGUT

1. Configuració de circuits avançats de comandament i potència.

a. Circuits convencionals d' arrencada, inversió i frenat de motors elèctrics trifàsics i monofàsics.

b. Instruments de mesura de tensió, intensitat, potència i aïllament.

c. Determinació de les característiques tècniques dels components de la instal·lació.

d. Utilització de catàlegs de fabricants per a la selecció de materials.

e. Esquemes de comandament i potència amb la simbologia normalitzada.

f. Parametrització de variadors de velocitat.

2. Muntatge de circuits d' automatismes per a maniobres de motors.

a. Connexió de tots els tipus de maniobres de motors elèctrics en el circuit de potència.

b. Muntatge i instal·lació de variadors de velocitat.

c. Realització de mesures elèctriques per verificar el correcte funcionament de l' automatisme. 

PREU

475,00 euros 

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Identificar els elements dels quadres elèctrics de comandament i control de motors.

2. Entendre, dissenyar i configurar circuits avançats d' automatismes elèctrics cablejats.

3. Desenvolupar i executar muntatges de comandament i potència de les arrencades avançades i programades de motors trifàsics.

4. Reduir temps en les operacions de manteniment.

5. Localitzar avaries i disfuncions, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produeixen.

6. Reparar avaries i disfuncions, ajustant o substituint els elements defectuosos.