Què aprendré i faré?

- Realitzar les operacions associades al muntatge i manteniment de les instal·lacions.

- Acoblar els recursos i mitjans necessaris per escometre l' execució del muntatge o del manteniment de les instal.lacions.

- Proposar modificacions de les instal·lacions d'acord amb la documentació tècnica per garantir la viabilitat del muntatge, resolent els problemes de la seva competència i informant d'altres contingències

- Muntar els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i altres elements auxiliars associats a les instal·lacions electromecàniques.

- Muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions electromecàniques, en condicions de qualitat i seguretat.

- Fabricar i/o unir components mecànics per al manteniment i muntatge d'instal·lacions electromecàniques

- Realitzar les proves i verificacions, tant funcionals com reglamentàries, de les instal·lacions per comprovar i ajustar el seu funcionament.

- Diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions, utilitzant els mitjans apropiats i aplicant procediments establerts amb la seguretat requerida.

- Reparar, mantenir i substituir equips i elements en les instal·lacions per assegurar o reestablir les condicions de funcionament.

- Posar en marxa la instal·lació, realitzant les proves de seguretat i de funcionament de les màquines, automatismes i dispositius de seguretat, després del muntatge o manteniment d'una instal·lació.

 

Pla de formació

Els mòduls professionals d' aquest cicle formatiu són els següents:

- Tècniques de fabricació.

- Tècniques d' unió i muntatge.

- Electricitat i automatismes elèctrics.

- Automatismes pneumàtics, hidràulic.

- Muntatge i manteniment mecànic.

- Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.

- Muntatge i manteniment de línies automatitzades

- Formació i orientació laboral.

- Empresa i iniciativa emprenedora.

- Formació en centres de treball.

 

Sortides professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses, majoritàriament privades, dedicades al muntatge i al manteniment o instal·lacions de maquinària, equip industrial i línies automatitzades bé per compte propi o aliè.

- Instal·lador / instal·ladora elèctric-electrònic de línies de producció automatitzades.

- Mantenidor / mantenidora elèctric-electrònic de línies de producció automatitzades.

- Mecànica / mecànic de manteniment.

- Muntador / muntadora industrial.

- Mantenidor / mantenidora de línia automatitzada

- Muntador / muntadora de béns d'equip.

- Muntador / muntadora d'equips elèctrics.

- Muntador / muntadora d'equips electrònics.

- Muntador / muntadora d'automatismes pneumàtics i hidràulics.