Què aprendré i faré?

Planificar, gestionar, i supervisar el muntatge i el manteniment de les instal·lacions tèrmiques i de fluids, en edificis i processos industrials, d'acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental. Aquest professional serà capaç de:

- Diagnosticar i localitzar avaries o disfuncions a partir dels símptomes de l' equip o instal·lació i de l'històric.

- Posar en marxa la instal·lació mesurant paràmetres i realitzant proves i ajustos.

- Controlar els paràmetres de funcionament de la instal·lació programant sistemes automàtics de regulació i control.

- Configurar les instal·lacions que no requereixen projecte per seleccionar els equips i elements que les componen.

- Obtenir les dades necessàries per programar el muntatge i el manteniment de les instal·lacions.

- Elaborar els programes de manteniment i els processos operacionals d' intervenció.

- Calcular costos de mà d' obra, equips i elements per elaborar el pressupost de muntatge o de manteniment.

- Planificar, executar i supervisar els processos de muntatge i manteniment d' equips, màquines i instal.lacions.

- Establir els nivells de recanvis mínims per al manteniment de les instal·lacions.

Aquests ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals. La formació establerta en el conjunt de mòduls professionals del Títol garanteix el nivell de coneixement exigit en el carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 

Pla de formació

Els mòduls professionals d' aquest cicle formatiu són:

- Sistemes elèctrics i automàtics.

- Equips i instal·lacions tèrmiques.

- Processos de muntatge d' instal.lacions.

- Representació gràfica d' instal.lacions.

- Energies renovables i eficiència energètica.

- Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment.

- Configuració d' instal·lacions tèrmiques i de fluids.

- Manteniment d' instal.lacions frigorífiques i de climatització.

- Manteniment d' instal.lacions bifocales i de fluids.

- Projecte de manteniment d' instal.lacions tèrmiques i de fluids.

- Formació i orientació laboral.

- Empresa i iniciativa emprenedora.

- Formació en centres de treball.

 

Sortides professionals

Aquest professional desenvolupa la seva activitat en les indústries de muntatge i manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els subsectors de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i producció d'aigua calenta sanitària en el sector industrial i en el sector d'edificació i obra civil.

- Planificació i Programació de processos de manteniment d' instal.lacions tèrmiques i de fluids.

- Cap d'equip de muntadors de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

- Cap de mantenidors.

- Tècnica / tècnic de fred industrial.

- Frigorista.

- Tècnica / tècnic de climatització i ventilació-extracció.

- Tècnica / tècnic de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

- Tècnica / tècnic d'instal·lacions bifocales.

- Instal·lador / instal·ladora de calefacció i ACS.

- Mantenidor / mantenidora de calefacció i ACS.

- Tècnica / tècnic de manteniment d'instal·lacions auxiliars a la producció.

- Supervisor / supervisora de muntatge d'instal·lacions tèrmiques.

- Cap d'equip de manteniment d'instal·lacions calor.