OBJECTIUS

Ampliar els coneixements en les tècniques manuals de soldadura per millorar competències laborals a través d' una formació de caràcter majoritàriament pràctic en la qual es milloraran les tècniques de soldadura.

DURADA

25 hores

HORARI

1. Primer signe

a. Dies: Dijous de 15:00 a 20:00

b. Data d' inici: 23-5-24

c. Data de tancament: 20-6-24

d. Dies de classe:

 Maig: 23,3

 Juny: 6,13,20

2. Segona tanda

a. Dies: Dijous de 15:00 a 20:00

b. Data d' inici: 3-10-24

c. Data de tancament: 7-11-24

d. Dies de classe:

 Octubre: 3,10,17,24

 Novembre: 7

 

CONTINGUT

1. Preparació d' equips de soldadura tova, oxiacetilènica i elèctrica:

a. Representació simbòlica dels diferents tipus de soldadura.

b. Posada al punt dels equips per als processos de soldadura.

c. Ajust de paràmetres dels equips en funció del material base.

d. Gasos i materials d' aportació i projecció.

e. Càlcul de temperatures de preescalfament.

f. Prevenció de riscos laborals en les operacions de soldadura.

2. Preparació de la zona d'unió:

a. Preparació de vores.

b. Aplicació d' anticorrosius.

c. Marcatge i muntatge de reforços.

d. Fixació de les peces que se soldaran.

e. Control de folgança i verificació de la recuperació de formes dimensionals i geomètriques.

3. Operacions amb equips de soldadura tova, oxiacetilènica i elèctrica:

a. Materials d' aportació en funció del material base.

b. Processos i tècniques de soldadura amb soldadura elèctrica amb elèctrode revestit.

c. Processos i tècniques de soldadura amb soldadura MIG/MAG.

d. Processos i tècniques de soldadura amb soldadura oxiacetilènica.

e. Característiques de les soldadures.

f. Defectes en els processos de soldadura.

g. Utilització dels equips de protecció individual.

h. Sistemes de seguretat aplicats a les màquines de soldar.

i. Tractaments tèrmics i eliminació de tensions.

4. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental:

a. Prevenció de riscos laborals en les operacions de soldadura i projecció.

b. Factors físics i químics de l' entorn de treball.

c. Sistemes de seguretat aplicats en les màquines de soldadura i projecció.

d. Utilització dels equips de protecció individual.

e. Normativa de protecció ambiental.

5. Valoració de l' ordre i neteja en l' execució de les tasques

PREU

650,00 euros

QUÈ APRENDRÀ EL PARTICIPANT?

1. Preparar la zona d' unió per al muntatge d' elements fixos, analitzant el tipus de soldadura i els procediments establerts en el full de processos.

2. Preparar equips de soldadura tova, oxiacetilènica i elèctrica per al muntatge d' elements fixos, identificant els paràmetres, gasos i combustibles a regular i la seva relació amb les característiques de la unió que s' obtindrà.

3. Operar amb equips de soldadura tova, oxiacetilènica i elèctrica, de forma manual i semiautomàtica, relacionant el seu funcionament amb les condicions del procés i les característiques del producte que s' obtindrà

4. Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, quant al maneig de màquines i equips de soldadura, identificant els riscos associats i les mesures i equips per a la seva prevenció.